LOVACKI PRIRUCNIK PDF

Julkis Your rating has been recorded. You may have already requested this item. Write a review Rate this item: Please enter the message. Please select Ok if you would like to proceed with this request anyway. Privacy Policy Terms and Conditions. Please enter recipient e-mail address es.

Author:Vule Majar
Country:Burundi
Language:English (Spanish)
Genre:Automotive
Published (Last):22 March 2019
Pages:221
PDF File Size:10.70 Mb
ePub File Size:12.88 Mb
ISBN:713-7-81832-268-5
Downloads:28024
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DohnZakonski i ostali propisi iz oblasti lovstva 1. Kako Zakon o lovstvu definise divljac? Divljaci u smislu Zakona o lovstvu, smatraju se divlji sisari i ptice koje se kao dobra od opsteg interesa stite i koriste na nacin utvrden ovim zakonom. Sta prema Zakonu o lovstvu znace pojmovi zastite i gajenja divljaci? Zastita divljaci, u smislu Zakona o lovstvu, predstavlja preduzimanje mera koje obezbeduju uslove za opstanak i razvoj populacije odredene vrste divljaci kao i njenu zastitu od protivzakonitog koriscenja.

Gajenje divljaci, obuhvata mere, koje se preduzimaju u cilju odrzavanja, obnavljanja i postizanja broja i kvaliteta divljaci prema prirodnim i drugim mogucnostima lovista. Sta se prema Zakonu o lovstvu smatra lovistem? Lovistem u smislu Zakona o lovstvu, smatra se povrsina zemljista, vode i sume koja predstavlja lovno-prirodnu celinu i obezbeduje ekoloske uslove za uspesno gajenje odredene vrste divljaci ili vise vrsta divljaci.

Kako Zakon o lovstvu definise ogradeno loviste? Ogradenim lovistem, odnosno ogradenim delom lovista, u smislu Zakona o lovstvu, smatra se prostor ograden i namenjen intenzivnom gajenju divljaci, ili gajenju, zastiti i lovu divljaci, razmnozavanju divljaci radi naseljavanja lovista ili za druge namene odredene lovnom osnovom.

Kako se prema Zakonu o lovstvu deli divljac u pogledu rezima zastite? Koje su najvaznije vrste divljaci u trajnom rezimu zastite? Koje su najvaznije vrste divljaci, zasticene lovostajem? Sisari: evropski jelen, jelen lopatar, virdzinijski jelen, srna, divokoza, muIlon, divlja svinja, medved, kuna zlatica, kuna belica, jazavac, divlja macka, ondatra, veverica, sivi puh i zec.

Ptice: gnjurci, vranci, siva caplja, divlja guska, lisasta guska, guska glogovnjaca, divlje plovke, ronci, jastreb kokosar, lestarka, jarebica kamenjarka, poljska jarebica, prepelica, Iazan, barski petlic i barske koke, sljuke, zdralovi, prave sljuke, sljuka potrk, golubovi, gugutka, grlica, sojka i gacac.

Koje su najvaznije vrste divljaci van rezima zastite? Kojim se aktom utvrduje trajanje lovostaja za pojedine vrste divljaci? Period lovostaja, odnosno lovna sezona za pojedine vrste divljaci utvrduje se Naredbom o lovostaju, koju donosi ministar nadlezan za poslove lovstva. Sve vrste divljaci, utvrdene u navedenoj naredbi, mogu se loviti iskljucivo u skladu sa planskim dokumentom gazdovanja lovistem.

Kako je Zakon o lovstvu regulisao hvatanje divljaci? Zakon zabranjuje hvatanje zasticene divljaci ili njeno drzanje u zatvorenom ili ogradenom prostoru, unistavanje legala, gnezda i jaja, kao i sakupljanje jaja zasticenih ptica, osim u slucajevima utvrdenim Zakonom.

Zakonom o lovstvu utvrdeno je da se ova zabrana ne odnosi se na organizovano hvatanje povredene divljaci ili divljaci ugrozene od elementarnih nepogoda i kada se sprovode odredene mere gajenja ili naseljavanja divljaci. Divljac se ne moze drzati u zatvorenom prostoru duze od mesec dana od dana prestanka delovanja elementalnih nepogoda, odnosno izlecenja povrede ili sprovodenja odredenih mera gajenja.

Da li je dozvoljeno trovanje divljaci? Zakonom o lovstvu nije dozvoljeno trovanje divljaci. Obzirom da su Zakonom o lovstvu pobrojane prakticno sve vrste divljaci koje zive kod nas, jasno je da se zabrana trovanja odnosi na sve vrste divljaci koje zive u Republici Srbiji i da se otrov ne sme upotrebljavati ni u kom slucaju.

Da li se moze vrsiti odstrel pasa i macaka, koji se bez kontrole krecu u lovistu? Psi i macke koji se bez kontrole krecu u lovistu, ako su udaljeni vise od metara od stambene ili neke druge zgrade, mogu se odstreliti bez dozvole. Zakonski i ostali propisi iz oblasti lovstva Da li je dozvoljeno kretanje lovistem sa oruzjem? Bez odobrenja korisnika lovista niko se ne moze naoruzan ili opremljen drugim sredstvima za lov kretati kroz loviste, osim pripadnika Vojske SCG i pripadnika Ministarstva unutrasnjih poslova, kao i lica kojima je povereno cuvanje lovista i objekata koji se nalaze u lovistu.

Ko ustanovljava loviste? Loviste ustanovljava ministar, a aktom o ustanovljenju lovista odreduju se narocito: naziv lovista, granice i povrsina lovista, vrste divljaci u lovistu, kao i vrste divljaci koje su pod zastitom i drugi neophodni podaci. Sta se ne smatra lovistem? Naseljena mesta, groblja, javni putevi, parkovi u naseljima, objekti za lecenje, odmor i rekreaciju, aerodomi, dvorista stambenih zgrada van naseljenih mesta i na selu najmanje metara od stala, stambenih zgrada i dvorista seoskog domacinstva, kao i dvorista industrijskih i drugih objekata ne smatraju se lovistem.

Kome se loviste moze dati na gazdovanje? Loviste se daje na gazdovanje jednom korisniku lovista, a moze dati na gazdovanje preduzecu ili Lovackom savezu Srbije. Lovacki savez Srbije gazduje lovistem preko lovackog udruzenja organizovanog na podrucju na kome je ustanovljeno loviste, a koje je njegov clan i koje mora ispunjavati uslove u pogledu obezbedivanja strucne i lovocuvarske sluzbe.

Lovistem ustanovljenim na podrucju nacionalnog parka gazduje preduzece koje upravlja nacionalnim parkom. Na koje vreme se loviste daje na gazdovanje i moze li se loviste ili njegov deo ustupiti drugome? Loviste se daje na gazdovanje na vremenski period koji ne moze biti kraci od 10 godina.

Na koji nacin se loviste daje na gazdovanje? Loviste se daje na gazdovanje putem javnog oglasa, ako zakonom nije drukcije odredeno. Izuzetno, loviste koje se prostire u kompleksu suma u drzavnoj svojini i na zemljistu, sumama i vodama u tom kompleksu, kao i loviste u kome se nalazi vestacki ribnjak, moze se dati na gazdovanje bez oglasa javnom preduzecu koje gazduje tim sumama, odnosno preduzecu koje gazduje ribnjakom.

Koje osnovne uslove, prema Zakonu o lovstvu, mora ispunjavati korisnik lovista za dobijanje lovista na gazdovanje? Zakonom o lovstvu utvrdeno je da korisnik lovista moze gazdovati lovistem ako obezbedi da strucne poslove gajenja, zastite i organizovanja lova divljaci obavlja lice sa sa najmanje IV stepenom sumarske, veterinarske, bioloske ili poljoprivredne struke stocarskog smera i sluzbu za cuvanje lovista.

Zakonom o lovstvu utvrdeno je, takode, da je korisnik lovista duzan da obezbedi i organizuje cuvanje lovista, koje vrse lovocuvari, a lovocuvar je zaposleno lice koje je zavrsilo najmanje III stepen sumarske struke, tehnicar za gazdovanje sumama, odnosno tehnicar za gazdovanje lovistima i koje ispunjava propisane uslove za nosenje oruzja i druge uslove utvrdene zakonom, kao i uslove utvrdene aktom korisnika.

Ko je duzan da izvrsi obelezavanje granica lovista i rezervata u lovistu? Sta sve, prema Zakonu o lovstvu, obuhvata gazdovanje lovistem? Gazdovanje lovistem obuhvata zastitu i gajenje divljaci, uredivanje i odrzavanje lovista, lovljenje i koriscenje ulovljene divljaci i njenih delova. Koja dokumenta lovac treba da poseduje pri odlasku u lov?

Krupna divljac lovi se na osnovu dozvole za lov krupne divljaci, izdate na propisanom obrascu, sitna divljac na osnovu dozvole za lov sitne divljaci, koja glasi na ime vode grupe lovaca, uz obavezu svakog lovca da poseduje lovnu kartu. Lovocuvar je, u kontroli lovista, ovlascen i duzan, da od lica zatecenog sa sredstvima za lov ili lovackim i drugim psima u lovistu, zahteva da pokaze isprave, kojima se utvrduje njegov identitet, lovnu kartu i dozvolu za lov.

Na kojim povrsinama je zabranjen lov dovljaci? Lov divljaci, zabranjen je u plantaznim vocnjacima i vinogradima, rasadnicima i drugim sumskim i poljoprivrednim povrsinama koje su ogradene ogradom kroz koju dlakava divljac ne moze da prolazi, povrsinama koje se koriste za vojne i komunalne potrebe, kao i drugim povrsinama i objektima kada je to utvrdeno posebnim propisom.

Kojim aktima je regulisano sticanje prava na lov za tekucu lovnu godinu? Zakonom o lovstvu utvrdeno je da korisnik lovista utvrduje svojim pravilima narocito: nacin organizovanja lova, vreme trajanja lova, kontrolu izlovljavanja divljaci, naknadu za ucinjenu stetu lovaca u lovistu, mere sigurnosti u lovu i nacin koriscenja objekata u lovu. Pod kojim uslovima je dozvoljeno koriscenje pasa u lovu? Koji akt regulise organizaciju lova na divljac? Pravilnikom o koriscenju lovista kojima gazduje Lovacki savez Srbije preko lovackog udruzenja.

Ovim pravilnikom, utvrdeno je da se u lovistima moze organizovati pojedinacni i grupni lov. Pojedinacnim lovom love se: jelen, jelen lopatar, virxinijski jelen, srna, muIlon, divokoza, divlja svinja i medved. Grupnim lovom love se: divlja svinja, zec, Iazan, poljska jarebica, jarebica kamenjarka, sumska sljuka, divlja plovka, divlja guska, grlica, gugutka, prepelica, liska i druga sitna divljac.

Divljac van rezima zastite se moze loviti u pojedinacnom i u grupnom lovu. U grupnom lovu mora ucestvovati najmanje tri lovca i dozvoljena je upotreba lovackih pasa, u skladu sa odredbama Zakona o lovstvu. Ko i kako izdaje dozvolu za lov? Zakonski i ostali propisi iz oblasti lovstva Dozvola za lov izdaje se najmanje 24 casa pre pocetka lova.

Kako je regulisano placanje naknade za ulovljenu divljac? Zakonom o lovstvu utvrdeno je da lovac, clan lovackog udruzenja koje gazduje lovistem, korisniku lovista, za koriscenje divljaci i njenih delova placa iznos u visini utvrdenoj u cenovniku, koji donosi korisnik lovista i da iznosi u ovom cenovniku ne mogu biti manji od 20 trzisne vrednosti za sitnu divljac, odnosno 30 trzisne vrednosti za krupnu divljac i delove divljaci.

Pravilnikom o koriscenju lovista kojima gazduje Lovacki savez Srbije preko lovackog udruzenja, utvrdeno je da lovac - clan udruzenja, naknadu za ulovljenu divljac placa po izvrsenju lova ili u vidu akontacije, prilikom uplate clanarine, s tim da se uplacena akontacija obracunava po zavrsetku sezone lova odredene vrste divljaci, a najkasnije do donosenja godisnjeg plana gazdovanja lovistem za narednu godinu.

U kojim slucajevima i nacinima je zabranjeno loviti lovostajem zasticenu divljac? Koji kalibri za olucene cevi su Zakonom o lovstvu propisani za lov pojedinih vrsta divljaci? Navedenu divljac zabranjeno je loviti puskom sa glatkim cevima, osim divlje svinje.

Koliki je, Zakonom o lovstvu, dozvoljen broj metaka u puskama sa glatkim cevima? Ptice i zeceve zabranjeno je loviti lovackom puskom koja prima vise od dva metka, odnosno poluautomatskom puskom ciji magacin nije redukovan na dva metka.

Pod kojim uslovima se moze izneti ulovljena divljac i njeni delovi iz lovista? Ulovljena divljac i troIeji mogu se izneti iz lovista i staviti u promet 17 Zakonski i ostali propisi iz oblasti lovstva ako je za njih izdata propratnica, odnosno troIejni list.

Propratnicu, odnosno troIejni list izdaje, na propisanom obrascu korisnik lovista. TroIej se lovcu predaje posle obrade i ocenjivanja, uz popunjen troIejni list i posle placanja vrednosti troIeja.

Sta se smatra trofejima divljaci u smislu Zakona o lovstvu? Ko moze vrsiti ocenu trofeja ulovljene divljaci? Ocenu troIeja divljaci vrsi Komisija za ocenu troIeja divljaci, od tri clana, koju obrazuje korisnik lovista.

Clanovi Komisije moraju imati polozen ispit za ocenjivanje troIeja, a program i nacin polaganja ovog ispita donosi Lovacki savez Srbije. Lovacki savez Srbije doneo je Pravilnik o programu i nacinu polaganja ispita za ocenjivanje troIeja divljaci, kojim je utvrdeno, izmedu ostalog, da Lovacki savez Srbije organizuje seminare za sticanje znanja za polaganje lovackog ispita, samostalno ili u saradnji sa zainteresovanim lovackim udruzenjima i drugim zainteresovanim subjektima, kao i da Lovacki savez Srbije obrazuje komisiju i organizuje polaganje ispita za ocenjivanje troIeja divljaci.

Ko je odgovoran za stetu koju lovci prilikom lova pricine vlasnicima i korisnicima zemljista? Za stetu pricinjenu vlasnicima, odnosno korisnicima zemljista, vode i sume, prilikom lova lovaca i njihovih pomagaca, odgovoran je korisnik lovista.

Korisnik lovista ima pravo na naknadu za placenu stetu. Cime je regulisan sanitarni odstrel u lovistu? Ko izdaje dozvolu za lov divljih svinja? Pravilnikom o koriscenju lovista kojima gazduje Lovacki savez Srbije preko lovackih udruzenja, utvrdeno je, izmedu ostalog, da dozvolu za lov krupne divljaci izdaje strucno lice - upravnik lovista, sto se odnosi i na divlju svinju.

Kako je regulisana obuka pasa u lovistu? Zakonom o lovstvu utvrdeno je da se u lovistu sa preko 5. Takode je utvrdeno da obucavanje lovackih pasa u lovistu dozvoljava korisnik lovista, ukoliko su obezbedeni zakonom utvrdeni uslovi, a aktom kojim se dozvoljava obuka pasa, korisnik lovista - lovacko udruzenje utvrduje termine za obuku pasa, broj lovaca koji istovremeno mogu vrsiti obuku, kao i ostale elemente potrebne za nesmetano izvodenje obuke pasa.

Cime se dokazuje clanstvo u lovackom udruzenju? Clanstvo u lovackom udruzenju, dokazuje se clanskom kartom Lovackog saveza Srbije. Clanovi lovackog udruzenja, prilikom uclanjenja u udruzenje, imaju obavezu da ispune sve uslove predvidene aktima lovackog udruzenja za prijem u clanstvo i nakon toga sticu pravo na clansku kartu, koja je trajnog karaktera i lovnu kartu za tu lovnu godinu.

Svake naredne godine, po izmirenju svih obaveza, dotadasnji clanovi lovackog udruzenja, koji vec imaju urednu clansku kartu, sticu pravo na lovnu kartu i pravo na lov. Da li su nekim aktom regulisana mesta polaska u lov i povratka iz lova?

Koji je osnovni akt lovackog udruzenja i kako se on donosi?

BRANDON BOYD FROM THE MURKS OF THE SULTRY ABYSS PDF

Lovački priručnik

.

ITR ACKNOWLEDGEMENT 2014-15 PDF

Приручник за полагање ловачког испита

.

Related Articles